Linux命令之chgrp详解程序员

chgrp [选项] … GROUP FILE …

chgrp [选项] … –reference=RFILE FILE …

 chgrp命令是用来改变文件的组所有权。将改变每一个FILE的所属组为GROUP。使用–reference时,将改变每个FILE的所属组为RFILE的所属组。

(1).选项

-c,--changes 类似verbose,但仅在进行更改时报告。 
-f,--silent,--quiet 不列出大多数错误信息 
-v,--verbose 为每个处理的文件输出诊断信息。 
--dereference 影响每个符号链接的引用(这是默认值),而不是符号链接本身 
-h,--no-derference 影响符号链接本身而不是任何引用的文件(仅在可以更改符号链接的所有权的系统上有用) 
--no-preserve-root 要特别对待’/’(根目录?)(默认) 
--preserve-root 无法以’/’(根目录?)递归操作 
--reference=RFILE 使用RFILE的组而不是指定GROUP值 
--help 显示帮助并退出 
--version 打印版本信息并退出 
-R,--recursive 以递归方式操作文件和目录

当-R选项被指定时,以下选项修改了如何遍历层次结构。如果指定了多个选项,只有最后一个生效。

-H 如果一个命令行的参数是符号链接,遍历它 
-L 遍历目录里遇到的每一个符号链接 
-P 不要遍历任何符号链接(默认)

(2).实例

 更改文件1.txt的用户组

[[email protected] xf]# ls -l 
总用量 0 
-rw-rw-r--. 1 xf xf 0 11月 7 11:00 1.txt 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 公共 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 模板 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 视频 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 图片 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 文档 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 下载 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 音乐 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 桌面 
[[email protected] xf]# chgrp -v root 1.txt 
changed group of "1.txt" from xf to root 
[[email protected] xf]# ls -l 1.txt 
-rw-rw-r--. 1 xf root 0 11月 7 11:00 1.txt 

参照文件1.txt的用户组更改文件2.txt的用户组

[[email protected] xf]# ls -l 
总用量 0 
-rw-rw-r--. 1 xf root 0 11月 7 11:00 1.txt 
-rw-rw-r--. 1 xf xf  0 11月 7 11:04 2.txt 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 公共 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 模板 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 视频 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 图片 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 文档 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 下载 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 音乐 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 桌面 
[[email protected] xf]# chgrp -v --reference=1.txt 2.txt 
changed group of "2.txt" from xf to root 
[[email protected] xf]# ls -l 2.txt 
-rw-rw-r--. 1 xf root 0 11月 7 11:04 2.txt 

递归指定目录,更改其下所有用户组,以及其本身的用户组

[[email protected] xf]# ls -l 
总用量 0 
drwxrwxr-x. 3 xf xf 47 11月 7 11:25 newDir 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 公共 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 模板 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 视频 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 图片 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 文档 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 下载 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 音乐 
drwxr-xr-x. 2 xf xf 6 9月  6 11:43 桌面 
[[email protected] xf]# ls -l newDir/ 
总用量 0 
-rw-rw-r--. 1 xf xf 0 11月 7 11:25 3.txt 
-rw-rw-r--. 1 xf xf 0 11月 7 11:25 4.txt 
drwxrwxr-x. 2 xf xf 32 11月 7 11:25 newDir1 
[[email protected] xf]# ls -l newDir/newDir1/ 
总用量 0 
-rw-rw-r--. 1 xf xf 0 11月 7 11:25 5.txt 
-rw-rw-r--. 1 xf xf 0 11月 7 11:25 6.txt 
[[email protected] newDir1]# cd /home/xf 
[[email protected] xf]# chgrp -vR root newDir/ 
changed group of "newDir/3.txt" from xf to root 
changed group of "newDir/4.txt" from xf to root 
changed group of "newDir/newDir1/5.txt" from xf to root 
changed group of "newDir/newDir1/6.txt" from xf to root 
changed group of "newDir/newDir1" from xf to root 
changed group of "newDir/" from xf to root 
[[email protected] xf]# ls -l 
总用量 0 
drwxrwxr-x. 3 xf root 47 11月 7 11:25 newDir 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 公共 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 模板 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 视频 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 图片 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 文档 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 下载 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 音乐 
drwxr-xr-x. 2 xf xf  6 9月  6 11:43 桌面 
[[email protected] xf]# ls -l newDir/ 
总用量 0 
-rw-rw-r--. 1 xf root 0 11月 7 11:25 3.txt 
-rw-rw-r--. 1 xf root 0 11月 7 11:25 4.txt 
drwxrwxr-x. 2 xf root 32 11月 7 11:25 newDir1 
[[email protected] xf]# ls -l newDir/newDir1/ 
总用量 0 
-rw-rw-r--. 1 xf root 0 11月 7 11:25 5.txt 
-rw-rw-r--. 1 xf root 0 11月 7 11:25 6.txt 

也可以用群组识别码来代替组名,详细可看/etc/group

[[email protected] xf]# ls -l 7.txt 
-rw-rw-r--. 1 xf xf 0 11月 7 11:46 7.txt 
[[email protected] xf]# chgrp -v 5 7.txt 
changed group of "7.txt" from xf to 5 
[[email protected] xf]# ls -l 7.txt 
-rw-rw-r--. 1 xf tty 0 11月 7 11:46 7.txt

群组识别码

[[email protected] ~]$ cat /etc/group 
root:x:0: 
bin:x:1: 
daemon:x:2: 
sys:x:3: 
adm:x:4: 
tty:x:5: 
disk:x:6: 
lp:x:7: 
mem:x:8: 
kmem:x:9: 
wheel:x:10:xf 
cdrom:x:11: 
mail:x:12:postfix 
man:x:15: 
dialout:x:18: 
floppy:x:19: 
games:x:20: 
tape:x:33: 
video:x:39: 
ftp:x:50: 
lock:x:54: 
audio:x:63: 
nobody:x:99: 
users:x:100: 
utmp:x:22: 
utempter:x:35: 
stapusr:x:156: 
stapsys:x:157: 
stapdev:x:158: 
input:x:999: 
systemd-journal:x:190: 
systemd-network:x:192: 
dbus:x:81: 
polkitd:x:998: 
printadmin:x:997: 
libstoragemgmt:x:996: 
rpc:x:32: 
colord:x:995: 
dip:x:40: 
cgred:x:994: 
ssh_keys:x:993: 
saslauth:x:76: 
abrt:x:173: 
setroubleshoot:x:992: 
rtkit:x:172: 
chrony:x:991: 
rpcuser:x:29: 
nfsnobody:x:65534: 
kvm:x:36:qemu 
qemu:x:107: 
unbound:x:990: 
gluster:x:989: 
tss:x:59: 
libvirt:x:988: 
usbmuxd:x:113: 
geoclue:x:987: 
radvd:x:75: 
pulse-access:x:986: 
pulse-rt:x:985: 
pulse:x:171: 
gdm:x:42: 
gnome-initial-setup:x:984: 
sshd:x:74: 
avahi:x:70: 
slocate:x:21: 
postdrop:x:90: 
postfix:x:89: 
ntp:x:38: 
tcpdump:x:72: 
xf:x:1000:

原创文章,作者:Maggie-Hunter,如若转载,请注明出处:https://blog.ytso.com/2886.html

(0)
上一篇 2021年7月16日
下一篇 2021年7月16日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论