Shell脚本监控Linux系统CPU使用率详解程序员

Shell脚本如下:

#/bin/bash 
#environment variable 
source /etc/profile 
#cpu 
cpu_us=`vmstat | awk '{print $13}' | sed -n '$p'` 
cpu_sy=`vmstat | awk '{print $14}' | sed -n '$p'` 
cpu_id=`vmstat | awk '{print $15}' | sed -n '$p'` 
cpu_sum=$(($cpu_us+$cpu_sy)) 
if(($cpu_sum >= 90)) 
    then 
    msg="TIME:$(date +%F_%T) 
         HOSTNAME:$(hostname) 
         IPADDR:$(ifconfig |awk 'NR==2{print $2}') 
         MSG:CPU使用率过高!已经用了${cpu_sum}%" 
      echo $msg 
    vmstat | awk '{print $1,$13,$14,$15}' | sed -n '2,$p' > /test/tt.txt 
    /test/sendmail.py $msg 
fi 

原创文章,作者:Maggie-Hunter,如若转载,请注明出处:https://blog.ytso.com/6298.html

(0)
上一篇 2021年7月16日
下一篇 2021年7月16日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论